Ga naar content

Privacy Policy

VAN BOKHORST architecten + ingenieurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VAN BOKHORST architecten + ingenieurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VAN BOKHORST architecten + ingenieurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VAN BOKHORST architecten + ingenieurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor het verwerken en bewaren van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VAN BOKHORST architecten + ingenieurs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats en postcode;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • BSN nummer;
 • Geslacht.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VAN BOKHORST architecten + ingenieurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van een project. Na het verstrijken van de looptijd van een project bewaren wij uw persoonsgegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Persoonsgegevens die op projectdocumenten en tekeningen worden verwerkt (NAW-gegevens) worden voor onbepaalde tijd door ons bewaard in ons projectarchief.

Prospects, stakeholders- / lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder- / lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door VAN BOKHORST architecten + ingenieurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Acquisitiedoeleinden / relatieonderhoud.

Grondslag voor het verwerken en bewaren van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van uw visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. Voor de bovenstaande doelstellingen kan VAN BOKHORST architecten + ingenieurs de volgende persoonsgegevens van u bewaren:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats en postcode;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • BSN nummer;
 • Geslacht.

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders- / lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door VAN BOKHORST architecten + ingenieurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- / lobbycontact en/of geïnteresseerde. Mocht na of tijdens deze periode een opdracht ontstaan, dan bewaren en verwerken wij uw gegevens volgens de voorwaarden die die wij hanteren voor klanten en leveranciers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het aanvragen van offertes t.b.v. uitvoering van de opdracht.

Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waarin wij de nodige afspraken maken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VAN BOKHORST architecten + ingenieurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VAN BOKHORST architecten + ingenieurs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

    VAN BOKHORST architecten + ingenieurs
    Westkadijk 10d
    3861 MB Nijkerk
    033-2461180